Zonnekinderen Header Home (1)

Plaatsing kinderen met specifieke zorgbehoefte

Zorg op maat

Alle kinderen die gebruik maken van de voorzieningen voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kinderopvang Zonnekinderen hebben een zorgbehoefte. Om een goed beeld te krijgen van ieder kind dat aan onze zorg wordt toevertrouwd, wordt met alle ouders een intakegesprek gevoerd. Het doel van dit intakegesprek is niet alleen om ouders te informeren over onze opvang, maar ook om informatie te verkrijgen over het kind. Bij de meeste plaatsingen gaat het om ‘kinderen met een reguliere zorgvraag’.

Sommige kinderen vragen echter andere of meer zorg dan anderen. De grens is hierin niet altijd eenduidig vast te leggen en soms wordt dit ook pas duidelijk als het kind al gebruik maakt van de opvang. Kinderopvang Zonnekinderen kent in algemene zin een beleid van inclusie. Dit betekent dat alle kinderen bij ons welkom zijn als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Een plek in onze opvang moet de beste plek zijn voor dit kind.
  2. De zorg die een kind van ons vraagt, mag de zorg voor de rest van de groep niet in de weg staan.
  3. De veiligheid van de kinderen in de groep en onze medewerkers moet te allen tijde gewaarborgd zijn.

Vanuit ontwikkelingen in de samenwerking (Passend Onderwijs, transitie Jeugdzorg), zien we een toenemend aantal kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Om hierin te voorzien, hanteren wij binnen onze organisatie duidelijke richtlijnen en procedures

Uitgangspunt is dat ouders de regie hebben over hoe de zorg voor de kinderen vorm krijgt. Dat betekent dat we er vanuit moeten gaan dat meestal aan voorwaarde 1 wordt voldaan op het moment dat ouders een verzoek tot plaatsing indienen. Wanneer bij het eerste contact met de ouders duidelijk wordt dat kinderen meer dan gemiddelde zorg nodig hebben (als gevolg van een beperking), zullen wij in nauwe samenspraak met ouders bepalen of en hoe in die zorg voorzien kan worden. Voordat tot definitieve plaatsing wordt overgegaan, zal duidelijk moeten zijn of Zonnekinderen de benodigde zorg kan bieden binnen de situatie op de beoogde opvanglocatie.