Zonnekinderen Header Home (1)

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid is de belangrijkste voorwaarde

Voor een optimale ontwikkeling van kinderen is veiligheid de belangrijkste voorwaarde. Een kind dat zich niet veilig voelt, durft niet te gaan ontdekken. Hij of zij trekt zich terug, gaat geen nieuwe contacten aan en kan niet profiteren van alle nieuwe kansen en uitdagingen.

Gezond en veilig, spelen, leven en leren

Wij bieden op onze opvang een gezonde en veilige omgeving waarin jouw kind vrij kan bewegen en spelen. Daarnaast vinden wij dat kinderen moeten kunnen ontdekken, klimmen en klauteren. Vallen en opstaan hoort bij opgroeien. Daarom leren wij kinderen potentiële gevaren te herkennen en om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Kinderopvang Zonnekinderen is verantwoordelijk voor de lichamelijke veiligheid van jouw kind. Dit houdt in dat binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen veilig en schoon zijn. We zorgen voor gezonde voeding en voldoende beweging. En er zijn regels en afspraken over hygiëne en over het voorkomen van risico’s en rondom toezicht en begeleiding door pedagogisch medewerkers. Ook met kinderen maken we gedragsafspraken. Grote risico’s zijn in kaart gebracht en per locatie toetsen we welke maatregelen nodig zijn. Zo bieden wij onze medewerkers en kinderen een zo gezond mogelijke speel-, leef- en werkomgeving.  

Ons Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

In het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid wordt per locatie inzichtelijk gemaakt hoe we werken, welke risico’s er zijn en welke maatregelen wij nemen om deze risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid kun je opvragen bij de leidinggevende van de locatie, de afdeling Relatiebeheer of de stafafdeling kwaliteit.

Specialistische ondersteuning

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed en verloopt hun ontwikkeling zoals je dat kunt verwachten. Er zijn soms kinderen waarover in lichte of meerdere mate zorgen zijn. Onze pedagogisch medewerkers zijn, mede door hun opleiding en ervaring, in staat om dit bij kinderen te signaleren en met ouders in gesprek te gaan. Veelal volstaat een doorverwijzing naar logopedie, fysiotherapie of opvoedondersteuning. Het komt voor dat extra advies advies gewenst is. Wij vragen dan, in overleg met ouders, een observatie aan bij een gespecialiseerde instantie zoals Kentalis (spraak en taal), MEE of ZoZijn (ontwikkelingszorgen). Op deze manier zorgen we voor een passende doorverwijzing naar de juiste instantie.

Inspectierapporten en factsheets

Vanzelfsprekend voldoen al onze locaties aan de eisen en regels die voortvloeien uit de Wet Kinderopvang. De GGD voert hiertoe tenminste eenmaal per jaar een inspectie op locatie uit. De inspectierapporten kun je terugvinden op iedere locatiepagina. Daarnaast is ervoor iedere locatie een factsheet, waarop je de dagelijkse gang van zaken nog eens kunt nalezen. Deze is ook te vinden op de betreffende locatiepagina.

Verwijsindex en Meldcode Kindermishandeling

Het welzijn van de kinderen is voor ons van het grootste belang. Lees meer over de Verwijsindex en Meldcode Kindermishandeling.

Plaatsing kinderen met specifieke zorgbehoefte

Alle kinderen zijn welkom bij ons, zolang Zonnekinderen de beste plek voor het kind is. Sommige kinderen vragen echter andere of meer zorg dan anderen. Lees meer over plaatsing van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.